Barrio da idade moderna

Hostal de los Reyes Católicos

Polifonía en galego en repertorios renacentistas

Perante o renacemento copiáronse nos cancioneiros, composicións polifónicas profanas de diverso orixe. Estas obras son herdeiras da tradición trobadoresca medieval da que asumen temática e estruturas como por exemplo a do villancico. As coleccións máis importantes como os Cancioneiros de Palacio e do Duque de Calabria, inclúen composicións en lingua galega, presentes tamén en obras instrumentais como os "Tres Libros de Vihuela" de Alonso Mudarra.

Redacción e edición

JPB
Bibliografía / Bibliography
Pérez Berná, Juan: “Historia da música. 3º ESO”. A Coruña: Baía Edicións, 2002.