Barrio Medieval

Torre de Andrade

Meendinho (ca. 1250-1300)

O xograr Meendinho identifícase como autor dunha cantiga recollida en varios cancioneiros; esta poesía narra como una moza quedou rodeada pola marea cando esperaba ao seu amado na ermida de San Simón de Vigo. Os xograres eran artistas e músicos ambulantes de condición social inferior aos trobadores, que coa súa itinerancia de corte en corte contribuíron á difusión da poesía lírica e a compilación dos repertorios.

Redacción e edición

JPB
Bibliografía / Bibliography:
Alvar, Carlos y Vicente Beltrán: "Antología de la poesía gallego-portuguesa". Madrid: Alhambra, 1989.
Pérez Berná, Juan: “Historia da música. 3º ESO”. A Coruña: Baía Edicións, 2002.